Malahat Chalet
265 Trans-Canada Hwy
Sammy's Snack Shack
231 Trans-Canada Highway 2 beside malahat gas
Villa Eyrie Resort
600 Ebedora Ln