USA > UTAH > EPHRAIM

McDonald's
549 S Main St
Subway
290 N Main St